Nhà đầu tư nước ngoài không được làm dịch vụ mai táng ở Việt Nam?

Thị trường mở rộng và kết nối giữa các quốc gia giúp việc kinh doanh, đầu tư hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam cũng có một số quy định về một số lĩnh vực.

•TOP 8 ngành nghề nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn tại Việt Nam.

TP.HCM: Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài rút ngắn được 3 ngày.

Giả giấy tờ để xin cấp giấy phép lao động cho người Trung Quốc.

Sau đây là 15 ngành nghề mà nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận.

                Danh sách 15 ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tham khảo ý kiến việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo Nghị định này là Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra Danh mục hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài và nguyên tắc, thủ tục áp dụng Danh mục này.

Theo đó, Danh mục bao gồm ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường (15 ngành nghề) và ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện (51 ngành nghề).

Trong đó: Danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường, gồm các ngành, nghề mà pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế về đầu tư không cho phép nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh; các ngành, nghề có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh; và các ngành, nghề độc quyền nhà nước.

Danh mục ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện gồm những ngành, nghề mà điều ước quốc tế về đầu tư và pháp luật Việt Nam có quy định phân biệt đối xử về điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư.

Nguồn: Sưu tầm